อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.พัชราภร พูลบุญ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

กรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
  • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8013

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  • ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษา

  • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  • ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)

อีเมล์ : ananxisu163@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ