รายละเอียด

image

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

การศึกษา

  • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน หลักสูตรวิชาว่าความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : dhatreecu24@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 1006

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด