อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • รป.ม. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ศษ.บ. (รัฐศาสตร์) (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 4501

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน หลักสูตรวิชาว่าความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : dhatreecu24@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 1006

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

กรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

  • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา ,ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ,หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครอง ,น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : pannathorn1970@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7532

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : Winatta@hotmail.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 4501

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ