รายละเอียด

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

การศึกษา

  • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
  • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16-17 ธันวาคม 2564 - การประชุมระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 4 โปสเตอร์ มรภ.อย. 2564 ดาวน์โหลด
2 คุณลักษณะผู้นำชุมชนในเขต เทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหลักทฤษฎีของ Germain 2559, พฤษภาคม – สิงหาคม - วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2), 129 – 138. (TCI ฐาน1) ดาวน์โหลด
3 หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของ ผู้บริหารยุคใหม่ 2560, ตุลาคม – ธันวาคม - วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(4), 100 – 111.TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
4 ผู้นำกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง. 2561,มกราคม – มีนาคม - วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 282-294. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
5 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 2561, กรกฎาคม – ธันวาคม - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 20(2), 81-88. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด