ARU HALF MARATHON 2024 ยิงใหญ่ อลังการขนาดไหน ไปดูกัน


Facebook

แนะนำ ติชม / ร้องเรียน / สายตรงอธิการบดี


ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 เม.ย. 2567

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 2 เม.ย. 2567

ราชภัฏอยุธยา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 19 มี.ค. 2567

ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ 8 มี.ค. 2567

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3

เม.ย. 11

ทดสอบ

   ปรับปรุงเมื่อ 11-04-2567 เวลา 14:26:35 น.