ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา รับมอบธงเจ้าภาพ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย นางสารภี พูลศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 33 “120 ปี” ศรีอยุธยาเกมส์ ในปี พ.ศ. 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 “บัวสายเกมส์” เป็นผู้ส่งมอบธงให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 33 ต่อไป ซึ่งการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 33 “120 ปี” ศรีอยุธยาเกมส์ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 120 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 นี้

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 29-04-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร