Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Universityคุณภาพของอากาศ

มหาวิทยาลัยสีเขียว


ราชภัฏอยุธยา ขยับขึ้นอันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

ราชภัฏอยุธยา ติดอันดับ 370 ของโลก (จากทั้งหมด 923 มหาวิทยาลัย) อันดับ 23 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเวทีมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric World University Ranking 2020 อธิการบดีเผย เป็นข่าวดี เพียงปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วม สามารถได้รับการประเมินและการจัดลำดับอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า UI Green Metric World University Ranking คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 2 มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 923 แห่ง ได้รับการจัดอันดับ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดอันดับที่ 370 ของโลก อันดับ 23 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ 459 ของโลก (จากทั้งหมด 780 มหาวิทยาลัย) อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเมื่อเทียบกับปีนี้ (2020) มหาวิทยาลัยมีการยกระดับและพัฒนาด้านการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

งานสื่อสารองค์กร

8 ธันวาคม 2563

ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติม: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/