Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Universityคุณภาพของอากาศ

มหาวิทยาลัยสีเขียว


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว

#อันดับที่ 28 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยไทย

#และอันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน 6,710 คะแนน จากการประเมิน UI Green Metric World University Rankings 2023 โดย University of Indonesia (UI)

UI Green Metric World University Ranking คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 5 มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 1,183 แห่ง ได้รับการจัดอันดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดอันดับที่ 423 ของโลก อันดับ 28 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023/

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา