ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2566)
* สำหรับCODEเข้าทำแบบสอบถามท่านสามารถขอได้จากหน่วยงานของท่าน


ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/fk7g63


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/fk7g63