ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม 2024-03-19-F4557