ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Pitching) ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคมร่วมนำเสนอผลงานการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม โดยมีทีมวิทยากร Train the Trainer วิศวกรสังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล แก้ววงษ์ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์จิรพร จันลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม ทุกทีม ทีมละ 5,000 บาท เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน สู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 29-04-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร