วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีนเพื่อเ


  • วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 08, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม