วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 19 ภายใต้ที่ปรึกษากิจกรรม ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี จัดงานสัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการองค์กรในยุค NEXT NORMAL


  • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 19 ภายใต้ที่ปรึกษากิจกรรม ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี จัดงานสัมมนาวิชาการ การบริหารจัดการองค์กรในยุค NEXT NORMAL มิติใหม่ของการบริหารจัดการองค์กร โลกเปลี่ยน องค์กรปรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบผ่านระบบออนไลน์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 28, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม