วันที่ 10 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 10 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 11, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม