วันที่ 22 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


  • วันที่ 22 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 23, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม