วันที่ 22 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมย่อยเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต


  • วันที่ 22 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมย่อยเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิงหาราม 30219 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 23, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม