ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์


  • วันที่ 8 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 08, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม