วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563


  • วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสุขและสนุกให้กับผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายวรพล ศิริชื่นวิจิตร ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายธนสรณ์ สุมังคละกุล ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 16, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม