วันที่ 14 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


  • วันที่ 14 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม , ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ , ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการและเลขานุการหลักสูตร/สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง กรรมการและเลขานุการหลักสูตร/สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ จุดประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อทำความรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อแนะนำหลักการเรียนการสอน หลักการดำเนินชีวิตในช่วงศึกษา และ เพื่อแนะนำส่งเสริม แทรกข้อคิดในการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการศึกษาระดับปริญญาโท

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 14, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม