วัยนที่ 11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาชีพครู


  • วัยนที่ 11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสอบข้อเขียนบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในสาขาสาขาวิชาชีพครู โดยผ่านระบบออนไลน์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 11, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม