วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และอาจารย์เอกพล วิงวอน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 06, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม