หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง และดร.วีรภัทร ภัทรกุล เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 05, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม