เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 03, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม