เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


  • สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และอาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 03, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม