วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้


  • วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นผู้ทรงวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 11, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม