วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การพิจารณาร่างประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่าส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : จิตวิญญาณความเป็นครู เตรียมความพร้อมการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดขึ้น ณ ห้อง30214 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม