หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ราย


  • วันที่ 27 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 รายประกอบด้วย นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย นายนภัทรวิชญ์ โอริส นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์ นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ นายเศรษฐพงษ์ เลิศปรีชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานกรรมการ และ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง3013 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 27, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม