บรรยายเสริมรายวิชา อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่


  • วันที่ 21 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดบรรยายเสริมรายวิชา อาชญากรรมในสังคมร่วมสมัยและอาชญากรรมเชิงพื้นที่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3005 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 22, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม