ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม


  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยมี รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ เป็นประธานกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.อุทิศ สุภาพ และ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการประชุมเพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอกและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความจำเป็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุม ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม