วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และคณะ


  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเสริมรายวิชา ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม