บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม