วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมิน ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม