ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)


  • วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา , รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอกและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความจำเป็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร ร่างกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจัดทำรายละเอียดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)แฟ้มภาพกิจกรรม