ประชุมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแนวทางการจัดทำการค้นคว้าอิสระ


  • วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประชุมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแนวทางการจัดทำการค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาต่อไป สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการค้นคว้าอิสระ จัดขึ้น ณ ห้อง3013 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม