ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562


  • วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร)ในการทวนสอบ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม