นางสาวพิไลพร กิจบำรุง รหัส 76177034 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการปฏิบัติงานธุรการของเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา # นางสาวพิไลพร กิจบำรุง รหัส 76177034 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการปฏิบัติงานธุรการของเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1” #โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง กรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ #ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 20, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม