นางสาวเตชินี เตชะรัตน์ รหัส 76477079 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางป้องกันการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดอ่างทอง”


  • #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพะรนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต #ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม # นางสาวเตชินี เตชะรัตน์ รหัส 76477079 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางป้องกันการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดอ่างทอง” #โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา ประธานการสอบ รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ กรรมการสอบ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ผศ.(พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) #ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย #บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 20, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม