ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามอาจารย์ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การนัดพบนักศึกษาในการติดตามทำวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม