ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


  • วันที่ 4 ตุลาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 04, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม