ณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการพิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565


  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการพิจารณาชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 30213 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม