ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อต่ออธิการบดีแต่งตั้งเป็


  • นที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อต่ออธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564 หมวด 2 การบริหารองค์กร ข้อ7 (7) และข้อ 8 ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 10, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม