วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่7/2566 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่7/2566 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 66 ราย ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 ราย (ครั้งที่ 1) ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน (สมอ.08 ) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 12 ราย ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภักพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ราย ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน 2 ราย ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กำหนด จำนวน 2 ราย จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Nov 22, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม