นายวรรณธนุ วรรณกิจ รหัส 76477097 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเคร


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นายวรรณธนุ วรรณกิจ รหัส 76477097 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 5”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา เป็นกรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร 03532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 26, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม