พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563 และ รุ่นปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 19 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563 และ รุ่นปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 และมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยยึดหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก” เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพในการนำความรู้ไปพัฒนาทั้งตนเอง องค์กรและท้องถิ่นต่อไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาให้สูงขึ้น

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 20, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม