วันที่ 5 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1(ครั้งที่2) เรื่อง การจัดการเรียนรู้หลากหลายมิติตามแนวคิด ACTIVE LEARNING


  • วันที่ 5 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1(ครั้งที่2) เรื่อง การจัดการเรียนรู้หลากหลายมิติตามแนวคิด ACTIVE LEARNING โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และนายกัปปิย เล้าเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 05, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม