สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566


  • #สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษา จัดขึ้น ณ 3004 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 19, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม