วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ดำเนินการจัดสอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและส


  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ดำเนินการจัดสอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน 5 ราย โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา เป็นกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.หิรัญญา ปะดุกา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนักศึกษาเข้าสอบประกอบด้วย นายจรณินท์ ศรีฉ่ำ ชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายศุภกิจ เอี่ยมวิจารณ์ ชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายธนากร ถีติปริวัตร ชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระสาเหตุการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา นายสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลองชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระปัจจัยการยอมรับผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศิวเรศ สุภู่อ่อน ชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้านการศึกษาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 17, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม