สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นายนัฐวิทย์ สายันต์ รหัส 76377039 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง เป็นประธานกรรมการสอบ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดำเนินการสอบ ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 ,06 2651 0092 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 07, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม