กิจกรรมสัมมนา เรื่อง การจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)สำหรับครู


  • วันที่ 21 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)สำหรับครู โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม