อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566


  • #อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 #ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติ อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 21, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม