ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันนี้ 12 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 21, 2023



แฟ้มภาพกิจกรรม